OVERHEID EN AMBTENAREN


Zijn de juiste procedures wel door de overheid en haar ambtenaren gevolgd ?

Autoriteit, bevoegdheid, mandaat en delegatie, kennis van de wet, gemeenterecht, provincierecht, overheidrecht, rechtspraak, politiewet, deurwaarderswet, havenwet, scheepvaart, internationale verdragen, mensenrechten, Europees recht, EU-recht, verdragenrecht, erkenning, kerkrecht en alles hetgeen daarmee verband houdt.

Tuchtrecht en wraking

Advocaten, medische, sector, notariaat, rechters en anderen.

Belastingrecht


Onroerende zaaksbelasting, waterschapslasten, Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting, Erfbelasting, Schenkbelasting, Belastingen van het Rechtsverkeer, Omzetbelasting.

Mensenrechten


Zijn de mensenrechten gerespecteerd? In hoeverre is rekening gehouden met internationaal recht?  Houdt de overheid zich aan haar eigen wetten?