MEDISCHE SECTOR


Zijn de juiste procedures wel door de arts gevolgd ?

Protocollen, wilsbekwaamheid, interpretatie onderzoeksresultaten, keuzerecht, medicijngebruik, psychische en psychiatrische aspecten, verschil volwassengeneeskunde en kinder- en jeugdgeneeskunde, tuchtrecht en al hetgeen hiermee verband houdt.

Interpretatie
medische
onderzoeken

Onderzoek naar de juistheid van de gevolgde procedures
bij de beoordeling en interpretatie van diverse onderzoeken door de arts.

Protocollen


Advies aan de arts hoe te handelen bij tuchtrechtelijke aspecten. Correcte en juiste medische afwegingen maken. Gewenstheid medicijngebruik. Second opinion.

Jeugd- en kindgenees-kunde

Onderzoek naar de juistheid van de afweging van de
belangen van het kind met inachtneming van de
verschillen met volwassenen.